Z4UT3

Chino slim

CHINO 20

Slim chino slant pocket behind, 17.5 cm bottom, ready to dye stretch velvet, grmtq 480, direct dye, 505 wine color